قانون گزينش كشور و آئين نامه اجرايي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قانون گزينش كشور و آئين نامه اجرايي

جهت دریافت فایل محتوای مطالب اینجا کلیک نمایید.

فهرست

 • عنوان
  • متن فرمان حضرت امام خميني (ره)
  • ابلاغ قانون تسرّي قانون گزينش معلمان توسط رياست جمهوري
  • ارسال قانون تسرّي قانون گزينش معلمان توسط مجلس شوراي اسلامي
  • ماده واحده قانون تسرّي قانون گزينش معلمان
  • ابلاع قانون گزینش معلمان توسط
  • ارسال قانون گزينش معلمان توسط مجلس شوراي اسلامي
  • مواد قانون گزينش:
   • ماده يك: گزينش بر اساس فرمان امام (ره)
   • ماده دو: ضوابط عمومي گزينش
   • ماده سه: اركان گزينش كشور
   • ماده چهار: تركيب هيأت عالي گزينش
   • ماده پنج : وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور
   • ماده شش: اختيارات رياست جمهوري
   • ماده هفت: تشكيلات گزينش
   • ماده هشت: وظايف هيأت مركزي گزينش
   • ماده نه: وظايف دبير هيأت مركزي گزينش
   • ماده ده: وظايف هسته هاي گزينش
   • ماده يازده: وظايف مدير هسته
   • ماده دوازده: وظايف دستگاه در امر گزينش
   • ماده سيزده: ضوابط ويژه كارگزاران گزينش
   • ماده چهارده: رسيدگي به شكايات
   • ماده پانزده: بناي صدور رأي در گزينش
   • ماده شانزده: زمان انجام گزينش
   • ماده هفده: نحوه همكاري دستگاهها با گزينش
   • ماده هجده: آيين نامه اجرايي 
     
  • آيين نامه اجرايي قانون گزينش :
   • ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون گزينش معلمان توسط رياست جمهوري
   • ارسال آيين نامه اجرايي قانون گزينش معلمان توسط مجلس شوراي اسلامي
   • متن آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشور
    • فصل اول : كليات
    • فصل دوم: ضوابط عمومي و ضوابط انتخاب اصلح
    • فصل سوم: تشكيلات ، حدود وظايف و صلاحيتها
    • فصل چهارم: نظارت و بازرسي و رسيدگي به شكايات
    • فصل پنجم: ساير مقررات