ارکان و تشکیلات گزینش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تركيب و وظايف هيأت عالي گزينش:

ماده 3- اركان گزينش كشور عبارتند از:
1- رئيس جمهور
2- هيأت عالي گزينش
3- هيأت هاي مركزي
4- هسته هاي گزينش

ماده 4- رئيس جمهور براي انجام وظايف مقرر در ماده 5 اين قانون و با توجه به موارد و ضوابط مندرج در فرمان حصرت امام (ره) هيأت عالي گزينش را با تركيب زير تشكيل مي دهد:
1- نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
2- دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور ( در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد
3- وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد
4- دو نماينده از كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.

تبصره – دبيرخانه هيأت عالي گزينش كه زير نظر دبير هيأت و در نهاد رياست جمهوري مي باشد ، داراي رديف مستقل بودجه بوده و كماكان از كليه امكاناتي كه در اختيار دارد استفاده خواهد نمود.


ماده 5- وظايف رئيس جمهوري در اجراي گزينش كشور به شرح ذيل مي باشد:
1-تعيين سياستها ، خط مشي ها ، تطبيق ضوابط مربوط به امر گزينش با موازين شرعي ، تعيين ضوابط و مرجع احراز توبه و تغييرات مربوطه.
2- ايجاد تفكيك ، ادغام و انحلال هيأت هاي مركزي گزينش و عنداللزوم انحلال هسته ها.
3- تدوين و تصويب آيين نامه ها ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، فرمهاي لازم جهت حسن انجام امور گزينشي كشور
4- بررسي و احراز صلاحيت اعضاء هيأتهاي مركزي ، مسؤول و معاونين دبيرخانه ، مدير و اعضاء هسته هاي گزينش كشور و عنداللزوم در ساير موارد مربوطه
5- مرجع عالي تفسير و توضيح آيين نامه ها ، شرح وظايف ، نظارت و بازرسي ، هماهنگي ، رسيدگي به شكايات ، آموزش و پرورش و پژوهش ، احراز صلاحيت ارزشيابي عملكرد ، عزل و نصب كادر گزينش ، بانك اطلاعاتي ، زمانبندي ، استفاده از تكنولوژي در گزينش كشور
6- اعلام نظر نهايي نسبت به آراي صادره گزينشي ، بودجه ، تشكيلات ، نيروي انساني مورد نياز هيأتهاي مركزي و هسته هاي گزينشي و ارسال به مراجع ذيربط جهت عضويت
7- تعيين نمودار تشكيلاتي ، تشكيلات تفضيلي و بودجه مورد نياز هيأت عالي گزينش.

تبصره 1- مصوبات هيأت عالي گزينش پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است.
تبصره 2- وظايف دبير هيأت عالي گزينش در صورت تفويض رئيس جمهور عبارتست از:
1- اداره امور اجراي هيأت عالي و دبيرخانه آن با نظر هيأت
2- صدور احكام انتصابات طبق مقررات
3- پيگيري و اجراي مصوبات هيأت عالي و انجام كليه امور اجرايي گزينش كشور از قبيل آموزش و پرورش و پژوهش ، نظارت ، بازرسي و پيگيري ، هماهنگي ، ارزشيابي و پيشنهاد عزل كادر گزينش

ماده 6- رئيس جمهور با رعايت مفاد اين قانون مي تواند اداره امور گزينش كشور را مستقيماً عهده دار شود و يا به عهده ديگري بگذارد.

تشكيلات:

ماده 7 – تشكيلات گزينش وزارت آموزش و پرورش به اين شرح خواهد بود:
الف – هيأت مركزي گزينش توسط هيأت عالي گزينش تشكيل مي گردد و به عنوان مرجع گزينش در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود اعضاي هيأت مذكور كه با حكم دبير هيأت عالي گزينش منصوب مي شوند ، عبارتند از:
1- نماينده وزير
2- نماينده سازمان اموراداري و استخدامي كشور
3- نماينده هيأت عالي گزينش
تبصره 1- يك نفر از اعضاء كميسيون آموزش و پرورش به انتخاب كميسيون به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.
تبصره 2- هيأت مركزي گزينش داراي يك دبير خواهد بود كه با پيشنهاد اعضاء هيأت مركزي و حكم دبير هيأت عالي گزينش به مدت 4 سال منصوب مي گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
تغيير دبیر با تصويب هيأت عالي خواهد بود.
تبصره 3- دبيرخانه هيأت مركزي زير نظر آن هيأت تشكيل مي گردد ، مسؤول آن به پيشنهاد هيأت مركزي و تأييد هيأت عالي و با حكم دبير هيأت منصوب خواهد شد.

ب- هسته هاي گزينش ، كه در واحدهاي مختلف وزارت آموزش و پرورش مركب از سه تا پنج نفر مي باشد ، در امتداد پستهاي سازماني و توسط هيأت مركزي عنداللزوم تشكيل مي گردد اعضاي هسته هاي گزينش با صلاحديد و معرفي هيأت مركزي گزينش منصوب مي شوند
تبصره – هسته هاي گزينش داراي يك مدير خواهند بود كه با حكم دبير هيأت مركزي منصوب مي شوند