افراد مشمول قانون گزينش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


 دستگاهها و افراد مشمول قانون گزينش
داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي و غير رسمي يا غير ثابت ( پيماني ، قراردادي ، روزمزد ، خريد خدمت ، حق التدريس و عناوين مشابه) متعهدين خدمت ، متقاضيان استخدام مشمول قانون كار در كليه دستگاههاي اجرائي ، داوطلبان بورسيه هاي بلند مدت داخل و خارج كشور ، مأمورين ثابت خارج از كشور ، مأمورين و منتقلين به دستگاههاي مشمول قانون گزينش در مشاغل حساس ، داوطلبان پذيرفته شده در مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرائي ، پذيرفته شدگان در مراكز و دانشسراهاي تربيت معلم ، تعهد دبيري و كاركنان شركتهاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرايي جهت بكارگيري در مشاغل اداري ، كارشناسي ، آموزشي و حساس تماماً مشمولين قانون گزينش مي باشند. كليه وزارتخانه ها ( بجز اطلاعات) ، سازمانها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي ، شهرداريهاي كشور ، بانكهاي كشور ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهایی که تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و... مشمول قانون گزينش مي باشند. ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غير بورسيه يا غير متعهد خدمت و مراكز آموزش عالي غير وابسته به دستگاههاي مشمول قانون گزينش و همچنين قضات و اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پرسنل نيروهاي مسلح اعم از كادر نظامي و غير نظامي ارتش ، سپاه و نيروي انتظامي از شمول قانون گزينش مستثني بوده و تابع ضوابط مربوط به خود مي باشند.

اركان گزينش كشور
1- رئيس جمهور:
رياست عاليه گزينش كشور را بعهده داشته و مي تواند امور گزينش كشور را مستقيماً اداره نمايد و يا آنرا به عهده ديگري بگذارد.


2- هيأت عالي گزينش:
اين هيأت توسط رئيس جمهور و طبق ضوابط موجود تشكيل مي گردد و از جمله وظايف آن ايجاد هيأت مركزي گزينش در دستگاههاي اجرائي ، تعيين سياستها ، خط مشي ها و ضوابط گزينش و همچنين بررسي و احراز صلاحيت اعضاء هيأتها و هسته هاي گزينش و نظارت بر حسن اجراي مقررات است. دبيرخانه اين هيأت در نهاد رياست جمهوري مستقر مي باشد و زير نظر دبير هيأت عالي گزينش اداره مي شود. دبير مسئول اجراي مقررات و تصميمات هيأت عالي است.

3- هيأت هاي مركزي گزينش:
مسئول نظارت و هماهنگي در اجراي قانون گزينش و مقررات مربوطه در دستگاههاي مشمول قانون مي باشند و از جمله وظايف اين هيأتها تجديدنظر در مرحله دوم ، ايجاد هسته هاي گزينش ، بررسي ، انتخاب و معرفي اعضاء هسته ها و… مي باشد امور اجرايي هيأت مركزي توسط دبيرخانه اين هيأت كه داراي يك مسئول و مستقر در حوزه ستادي دستگاه مي باشد انجام مي پذيرد.

4- هسته هاي گزينش
مرجع ابتدايي بررسي صلاحيت داوطلبان استخدام و ساير موارد مذكور در قانون گزينش مي باشند. مدير هسته مسئوليت اداره امور اجرائي هسته را برعهده دارد. از جمله وظايف هسته ها اجراي دستورالعملها ، بخشنامه ها و ساير امور محوله از سوي هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش مي باشد.

 ضوابط حاكم بر گزينش
علاوه بر لزوم احراز شرايط عمومي استخدام شامل صلاحيتهاي علمي و توانايي هاي جسمي و رواني كه به وسيله آزمون و توسط دستگاه مشخص مي گردد متقاضيان مي بايست حائز ضوابط گزينش ( عمومي ، انتخاب اصلح ) نيز باشند.
ضوابط عمومي ، حداقل ضوابطي است كه فرد متقاضي جهت استخدام مي بايست حائز آن باشد.
از مصاديق ضوابط عمومي مي توان از اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصّرح در قانون اساسي ، التزام عملي به احكــام اسلام ( عمل به واجبات و اجتناب از محرمات) ، اعتقاد و التزام به ولايت فقيه ، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي ، عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق ، عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي و گروهكي ( مگر توبه ايشان احراز شود) ، عدم سابقه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به مواد مخدر نام برد.
ضوابط انتخاب اصلح ، ضوابطي است كه در موارد محدوديت ظرفيت ( پذيرش) و كثرت تقاضا ، همچنين استخدام در مشاغل حساس ( مانند مشاغل آموزشي و امنيتي و…) و موارد خاص ( مانند اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور و…) به عنوان اولويت اعمال مي گردد. از جمله مصاديق آن ايثارگري ( حضور داوطلبانه در جبهه هاي حق عليه باطل ، جانبازي ، آزادگي ، از خانواده شهدا ، اسراء و مفقودين بودن ) شركت در فعاليتهاي سياسي ، اجتماعي و عبادي ، پوشش چادر براي خواهران ، خدمت در مناطق محروم و…. را مي توان نام برد.