وظايف و اختيارات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وظايف و حدود اختيارات

ماده 8- وظايف هيأت مركزي گزينش به شرح زير خواهد بود:
1- ايجاد تفكيك ، ادغام و انحلال ، هسته هاي گزينش مورد نياز طبق دستورالعملهاي هيأت عالي گزينش
2- بررسي ، انتخاب ، معرفي اعضاء هسته هاي گزينش ، مسؤول و معاونين دبيرخانه به هيأت عالي گزينش
3- رسيدگي به شكايات در مرحله دوم تجديدنظر.
4- اجراي مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، ساير امور محوله كه از سوي هيأت عالي گزينش ابلاغ مي گردد.
5- ايجاد هماهنگي ، آموزش ، بازرسي ، نظارت و ارزشيابي عملكرد كليه هسته هاي گزينش و تهيه بخشنامه هاي مربوطه.
6- ارتباط و هماهنگي لازم با دستگاهها و مراجع ذيربط
7- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه به وزارتخانه

ماده 9- وظايف دبير هيأت مركزي گزينش عبارت است از:
1-اداره امور اجرايي هيأت مركزي و دبيرخانه طبق دستورالعملهاي هيأت عالي گزينش
2- صدور احكام انتصاب پس از طي مراحل قانوني
3- پيگيري و اجراي مصوبات هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش

ماده 10- هسته هاي گزينش وظايف ذيل را زير نظر هيأت مركزي به عهده دارند

1- اجراي دستورالعملها ، بخشنامه ها و ساير موارد محوله از هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش
2- بررسي و تعيين صلاحيت اخلاقي ، اعتقادي و سياسي متقاضيان مشمول اين قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيت اشتغال ( به تحصيل يا استخدام
3- تأييد صلاحيت كاركنان هسته
4- رسيدگي به شكايات در مرحله اول تجديدنظر

ماده 11- وظايف مدير هسته به شرح ذيل مي باشد:

1- اداره امور اجرايي و هماهنگي امور واحدهاي هسته گزينش طبق دستورالعملهاي هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش
2- صدور احكام انتصاب كاركنان پس از بررسي و تأييد هسته گزينش
3- اجراي كليه مصوبات هسته گزينش ، هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش

ماده 12- وظايف آموزش و پرورش در امر گزينش به شرح ذيل است:

1- برگزاري امتحانات يا مصاحبه تخصصي در موارد لزوم طبق مقررات استخدام كشوري ( همزمان با طي مراحل گزينش) با مسئوليت نماينده وزير در هيأت ( در صورت تفويض سازمان اموراداري و استخدامي كشور
2- انجام امور معاينات پزشكي اعم از معاينات عمومي و آزمايشگاهي بطور اعم و اخص طبق آيين نامه پيشنهادي سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه به تصويب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
3- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه مورد نياز هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه آن حسب مورد به سازمان اموراداري و استخدامي كشور يا سازمان برنامه و بودجه.
4- تأمين كليه امكانات مورد نياز هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه اعم از پرسنل ، جا و مكان ، وسايل نقليه و همچنين پيش بيني رديف مستقل بودجه براي هيأت مركزي گزينش
تبصره1- سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پيشنهادهاي وزارتخانه با رعايت نظر هيأت عالي گزينش اقدام نمايند.
تبصره 2- كلية امكاناتي كه در تاريخ 1/7/1373 در اختيار هيأت مركزي و هسته هاي گزينش آموزش و پرورش بوده است اعم از نيروي انساني موجود با توجه به پستهاي سازماني ، مكان ، وسيله نقليه كماكان در اختيار هيأت تشكيل شده بر اساس اين قانون خواهد بود به استثناء مواردي كه طبق قانون منتقل يا واگذار شده باشد.

رسيده است.