امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

                                                     
 
ردیف    عنوان دوره     مدت دوره  نحوه برگزاری دوره   مجری     وضعبت نهایی  
                 
1    فرق شناسی اهل سنت وشیعه با رویکرد تطبیقی    12 ساعت   حضوری   هسته گزینش     برگزار شد
2    بررسی ابهامات پرونده های گزینش    6ساعت    حضوری    هسته گزینش     در دست اقدام 
3    کارگاه آموزشی سامانه اتوماسیون دانشگاه    4 ساعت    حضوری    هسته گزینش      برگزار شد
4    مهارت های ارتباطی با رویکرد ارتباط دوسویه درگزینش    6ساعت    حضوری    هسته گزینش    برگزار شد
5    آشنایی با نرم افزار هماهنگ با تاکید بر آموزش Excelوگزارش گیری    6ساعت    حضوری    هسته گزینش    برگزار شد 
6   اصول نگارش ،مکاتبات اداری و گزارش نویسی      6ساعت    حضوری    هسته گزینش     برگزار شد
7   برنامه عملیاتی با رویکرد مدیریت زمان    6ساعت    حضوری    هسته گزینش     در دست اقدام  
8   باز آموزی ضوابط ودستورالعمل های گزینش    6ساعت    حضوری    هسته گزینش      برگزار شد 
 9    آشنایی با عوامل زیان آور شغلی در گزینش     4ساعت حضوری     هسته گزینش   برگزار شد